Nyereményjáték szabályzat

„Travelgo Nyitási nyereményjáték”

játékszabályzata

 

I. A Játék szervezője és lebonyolítója

https://www.facebook.com/travelgo.ie/ Facebook, illetve a https://www.instagram.com/travelgo.ie/ Instagram oldalon közzétett „Travelgo Nyitási nyereményjáték” elnevezésű promóciós játék - a továbbiakban: Játék - szervezője a Travelgo Utazási Kft. (Cg: 01-09-430899; székhely: 1138 Budapest, Úszódaru utca 1.; adószáma: 32181470-2-41. , a továbbiakban: Szervező),

 

II. A Játék lényege 

A Játék a jelen Játékszabályzatban megjelölt Facebook, illetve Instagram oldalon meghirdetett felhívással indul. A felhívás alapján aki személyesen a Travelgo Utazási Irodában a felhívás tartalma alatt bármilyen szolgáltatást, utazási csomagot, szállást, hajóutat foglal, abban az esetben lehetőséget kap a nyereményjátékon való részvételre. A nyereményjátékban részt venni kívánó Játékosok egy írásbeli nyilatkozatot tesznek, amely alapján részt kívánnak-e venni a nyereményjátékban, amennyiben részt kívánnak venni az esetben az utazási foglalási számuk bekerül egy gyűjtődobozba. Travelgo a nyereményjáték időtartamának végén a foglalási számok közül kézi sorolással kisorolja a nyertest. 

 

III. A Játékban résztvevő személyek köre

1./ A Játékban azon, természetes személy (továbbiakban: Résztvevő/Játékos) vehet részt, aki

 

a)     a 18. életévét betöltötte és cselekvőképes,

b)     2024. június 03 és 2024. augusztus 31 között a Travelgo Utazási Irodában (1138 Budapest, Úszódaru utca 1) bármilyen utazási szolgáltatást, utazási csomagot, szállást, hajóutat foglal és az általa lefoglalt szolgáltatás a nyereményjáték ideje alatt nem kerül lemondásra

c)     írásbeli nyilatkozatot tett, hogy a játékban részt kíván venni.

 

2./ Amennyiben a Résztvevő nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, úgy a Szervező, a Résztvevőt a Játékból kizárja. A Játékból való kizárásról a Szervező a kizárt jelentkezőt nem értesíti.

 

3./ A Játékos a Játékban történő részvétellel, azzal, hogy a játékban való részvételhez írásban hozzájárul elismeri, hogy a jelen Játékszabályzatban rögzített részvételi feltételeket feltétel nélkül elfogadja, a Játékban részt vesz. Amennyiben a Játékos a részvételi feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, azoknak nem felel meg, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt.

 

IV. A Játékban megnyerhető nyeremény

1./ A Játékszabályzatnak megfelelő Játékosok között kisorolásra kerül egy Maldiv-szigeteki utazás az alábbiak szerint:  szállás a Nooe Maldives Resortban 4 éjszaka Beach villa, 3 éjszaka vízi villában, hidroplán transzferrel előre egyeztetett időpontban (a továbbiakban: Nyeremény Út vagy nyeremény).

 

Amennyiben a Travelgo a Nyeremény Út részeként előre nem látható ok miatt a fentebb említett kategóriájú szállást nem tudja biztosítani, úgy más hasonló kategóriájú szállást jogosult felkínálni nyereményként. A nyeremény nem használható fel, kiemelt időszakban (pl. iskola szünet, nemzeti ünnepekkor).

2./ A Nyeremény Utat a Szervező biztosítja a Nyertesnek. A Nyeremény Út után esetlegesen felmerülő jelen Játékkal kapcsolatos adók és közterhek a Szervezőt terhelik és azt a Szervező fizeti meg.

3./ A Szervező a IV.1. pontban megjelölt Nyeremény Úton kívül más nyereményt nem sorsol/nem ad, illetve más többletszolgáltatást nem nyújt.

 

4./ Szervező fenntartja a jogát arra, hogy a Nyeremény Út elemeit bármikor megváltoztassa és a IV.1. pontjában meghatározott Nyeremény Úttal legalább azonos értékű más nyereményt biztosítson a Nyertes részére.

 

5./ A nyeremény készpénzre nem váltható, és nem ruházható át harmadik személyre.

 

V. A Játék időtartama

2024. június 3.  2024. augusztus 31.

 

VI. A sorsolás ideje, helyszíne és menete

1./ Sorsolás ideje: 2024. szeptember 2. napja, azzal, hogy a Szervező a Nyertest email-ben értesíti a Játékos által a nyereményszelvényen megadott email címen. 

 

2./ A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye: 1138 Budapest, Úszódaru utca 1.;

 

3./ A sorsolás nem nyilvános.

 

4./ A Játék nyertese a véletlen kézi sorsolás során kerül kiválasztásra azon Játékosok közül akik a játékban való részvételhez hozzájárultak és a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételek mindegyikének maradéktalanul megfelelnek. 

 

5./ Az a Játékos, aki a nyereményjáték ideje alatt eltérő időpontokba foglal utazási szolgáltatásokat a Szervezőnél minden foglalásnál egy új foglalási számot kap, így – amennyiben hozzájárul- több foglalási számmal  vehet részt a soroláson.

 

6./ A Játékban az nyer, aki

- a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelel és

- a felhívásnak megfelelően a játékban való részvételhez írásban hozzájárult,

- kisorsolásra kerül.

 

7./ Pótnyertes sorsolására abban az esetben kerül sor, amennyiben az elsőként kisorsolt nyertes a nyereményt visszautasítja vagy az általa lefoglalt utazási szolgáltatás a Nyeremény Út igénybevétele előtt lemondásra kerül. 

 

VII. A nyeremény átvétele

1./ A Nyertessel a Szervező veszi fel a kapcsolatot úgy, hogy a Játékosnak közvetlen email üzenetet küld a nyereményszelvényen megadott email címre. A nyereményszelvényen megadott emailcím valódiságáért a Játékos vállal felelősséget.

 

2./ A nyeremény készpénzre, vagy más vagyoni értékkel bíró dologra vagy jogra nem váltható és más személyre át nem ruházható. A nyeremény igénybevételével járó kockázatokat a Nyertes vállalja. Szervező nem felelős a nyeremény igénybevételéből kifolyólag a Nyertes személy tulajdonában keletkező anyagi kár, testi épségben bekövetkező személyi sérülés, vagy haláleset miatt.

 

3./ A nyeremény Útra való jogosultság igénybevételének feltétele, hogy a Játékos által lefoglalt utazási szolgáltatás, utazási csomag, szállás, hajóut teljesüljön, vagy nem a Játékos által kerüljön lemondásra. Amennyiben a Nyeremény Út teljesítésére korábban kerül sor, mint a Játékos által lefoglalt utazási szolgáltatás teljesítésére a nyertes Játékos vállalja, hogy az általa lefoglalt utazási szolgáltatást nem mondja le, illetve számottevően nem módosítja. Amennyiben a nyertes Játékos által bármely okból az általa lefoglalt utazási szolgáltatás mégis lemondásra kerülne, úgy Játékos köteles a Nyermény Út ellenértékét Szervező részére visszafizetni a lemondást követő 15 napon belül. 

 

VIII. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

1./ A Játékos a Játékszabályzat szerint a játékban való részvételhez történő írásbeli hozzájárulással tudomásul veszi, és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, továbbá a jelen Játékszabályzatban, illetve annak elválaszthatatlan mellékletét képező Adatkezelési tájékoztatóban foglalt jogai ismeretében, tájékozottan és önkéntesen,

-       tudomásul veszi, hogy a nyereményjátékban történő részvételre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatainak, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

2./ A Játékosok a Szervező által kezelt személyes adatainak kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatót a jelen Játékszabályzat elválaszthatatlan mellékletét képező Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. Felhívjuk a Játékosok figyelmét e dokumentum elolvasására is, a személyes adatkezelés jogszerűségének biztosítása, a Játékos által személyes adatainak kezeléséhez szükséges tájékozottságon alapuló hozzájárulás biztosítása érdekében.

IX. Vegyes rendelkezések

 

1./ Amennyiben a Nyeremény Út vis maior körülmények miatt nem teljesíthető Szervező nem köteles helyettesítő Utazást felajánlani. 

 

2./ Amennyiben a Szervező okkal azt feltételezi, hogy bármely Játékos a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit nem tartja tiszteletben, vagy azoknak nem felel meg, illetve bármely résztvevő részéről a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha bármely résztvevő a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el akkor a Szervező az ilyen Játékost külön értesítés nélkül azonnali hatállyal kizárja a Játékból. A Szervező bármely, a Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező kizárja bármely Játékos bármely jogcímen történő igény érvényesítésének lehetőségét Szervezővel szemben.

 

3./ A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalanság, visszaélés, ezek gyanúja vagy jóhírének vagy üzleti/gazdasági érdekeinek bármely módon történő megsértése esetén a Játékból bárkit indokolás nélkül kizárjon.

 

4./ Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot bármikor megváltoztassa, vagy a Játékot megszüntesse, vagy felfüggessze, különösen, de nem kizárólag visszaélések gyanúja esetén.

 

2024. június 03.

 

Travelgo Utazási Kft., Szervező   

 

Melléklet:

-       Adatkezelési tájékoztató

 

 

Travelgo Nyitási Nyereményjáték

(Játék ideje: 2024. június 03 – 2024. augusztus 31.)

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató a (Travelgo Utazási Kft Cg: 01-09-430899; székhely: 1138 Budapest, Úszódaru utca 1.;adószáma: 32181470-2-41.), mint szervező által megrendezésre kerülő „Travelgo Nyitási Nyereményjáték” elnevezésű promóciós játékhoz (a továbbiakban „Játék”) kapcsolódó adatkezelési célokról, az adatkezelés jogalapjáról, időtartamáról, címzettekről, az adatkezeléssel kapcsolatban a Játékban résztvevők jogairól, jogorvoslati lehetőségekről tartalmaz tájékoztatást. 

Jelen Adatkezelési tájékoztató a „Travelgo Nyitási Nyereményjáték játékszabályzat elválaszthatatlan részét, azaz mellékletét képezi. A jelen Adatkezelési tájékoztatóban külön nem definiált fogalmak a játékszabályzatban már definiált jelentéssel bírnak.

A Játékos a Játékban történő részvételével elismeri, hogy a Játékszabályzat, illetve jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit megismerte és azokat elfogadta, így a Játékban történő részvétellel egyben tájékozott, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célok szerinti személyes adatainak kezeléséhez.

Adatkezelő felhívja a Játékos figyelmét, hogy a Játékos az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor - a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint - ingyenesen, korlátozásmentesen, indokolás nélkül visszavonhatja, azonban ez nem érinti a visszavonás időpontjáig vele kapcsolatban kezelt személyes adatok adatkezelésének jogszerűségét.

1.     Adatkezelő és adatfeldolgozó kiléte, elérhetőségei

Adatkezelő:

Cégnév: Travelgo Utazási Kft

Székhely: 1138 Budapest, Úszódaru utca 1

E-mail: info@travelgo.ie

 

A Játék lebonyolításához az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozót nem vesz igénybe:

 

 

2.     A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja

 

Kezelt adatok és az adatkezelés

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A Játékban résztvevő Játékos neve, email címe, telefonszáma

A Játék lebonyolítása

Az érintett Játékos írásbeli hozzájárulása [GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6.cikk (1) a) pontja alapján]

 

3.     Az adatok megőrzési ideje

A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az Adatkezelő, az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát:

 

Kezelt adat

Időtartam

A Játékban résztvevő Játékos neve, email címe és telefonszáma

A játék időtartama és azt követő 30 nap. A nyertes Játékos esetén a Nyeremény Út, illetve az általa lefoglalt szolgáltatás teljesítését követő 30 nap

 

4.     Adattovábbítás, a továbbítás címzettje

 

A személyes adatok a Játékos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettség (adómegállapítás és adófizetés) érdekében a Nyertesek adatait az illetékes NAV részére továbbíthatja.

 

Jogi vita vagy csalárd magatartás esetén az érintett Játékos adatai az Adatkezelővel együttműködő jogi képviselők, illetve tanácsadókhoz kerülnek továbbításra.

 

5.     Játékosok adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslat

Játékosok adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Játékos a jelen Adatkezelési tájékoztató alapján kezelt személyes adatainak adatkezeléssel kapcsolatos jogait az Adatkezelőnek e-mail útján az  info@travelgo.ie e-mail címre küldött kérelemmel gyakorolhatja.

A Játékos a Játékkal kapcsolatban Adatkezelő  által kezelt személyes adataival kapcsolatban a GDPR alapján 15-21. cikk alapján megilleti a Játékosról kezelt személyes adatokkal kapcsolatos hozzáférés joga, azaz jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben a Játékos személyes adatainak kezelése folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a vele kapcsolatos adatkezelésről, ide értve a vele kapcsolatban kezelt személyes adatok kategóriáit is.

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Játékos jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Ebben az esetben a Adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, feltéve, hogy a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. A Játékosra vonatkozó személyes adat törlését végre kell hajtani akkor is, ha a Játékos tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs a Adatkezelő vagy harmadik személy részéről fennálló, elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. A személyes adatokat a Adatkezelő köteles törölni akkor is, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy a személyes adatokat a Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Korlátozni kell az adatkezelést abban az esetben is, amennyiben az adatkezelés jogellenes, és a Játékos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá abban az esetben is, amennyiben az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Szintén korlátozni kell az adatkezelést, ha a Játékos tiltakozott az adatkezelés ellen; ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Játékos jogos indokaival szemben.

A Játékos jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

A Játékos jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából történő kezelése ellen.

A Játékos, mint érintett nem várt halála esetére a Játékost az életében megillető jogait a halálát követő öt éven belül a Játékos által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, a Adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.

Amennyiben a Játékos élete során nem tesz a fentieknek megfelelő jognyilatkozatot, úgy a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a helyesbítéshez való jogát, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás jogát érvényesíteni, valamint - ha az adatkezelés már a Játékos életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja a Játékos halálával megszűnt – úgy jogosult közeli hozzátartozója az adatok törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát érvényesíteni a Játékos halálát követő öt éven belül. A Játékos jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

A Játékos jogait halála esetén a Játékos helyett érvényesítő személy a Játékos halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát - és az előző bekezdés szerinti esetben közeli hozzátartozói minőségét - közokirattal igazolja.

Jogorvoslat

A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos jelen Adatkezelési tájékoztató pontjában foglalt jogait írásbeli kérelem útján gyakorolhatja az Adatkezelő részére postai úton a székhely címére vagy elektronikusan az info@travelgo.ie email címre küldött levélben. 

Amennyiben az Adatkezelő az írásbeli tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül írásban nem adja meg a tájékoztatást a Játékos részére, valamint, ha személyes adatok törlésére, korlátozására, helyesbítésére 1 hónapon belül nem kerül sor, továbbá amennyiben a Lebonyolító a Játékos helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti és 1 hónapon belül írásban nem közli az elutasítás indokait, a Játékos jogosult jogorvoslattal élni. 

Továbbá amennyiben a Játékos az Adatkezelő kérelem tárgyában meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – az Info tv. 23. §-a alapján bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH) lehet élni. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacíme: 1363 Budapest, Pf. 9.

Weboldal címe: http://www.naih.hu, 

E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu 

A NAIH panasszal kapcsolatos határozatával szemben a Játékost megilleti a bírósághoz fordulás joga.

A Játékos a Adatkezelővel szemben közvetlenül bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő a részére átadott személyes adatokat a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. Az ügyben a Játékos választása szerint a lakóhely vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék jár el.

6. Felelősség 

Tájékoztatjuk a Játékosokat, mint érintetteket, hogy fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatónkat egyoldalúan módosítsuk, ezért kérjük mindig győződjenek meg az Adatkezelési tájékoztatónk aktuális tartalmáról.

Kelt: Budapest, 2024. június 03.

Travelgo Utazási Kft.

Adatkezelő